Deuteronomy 22:22-24; John 7:53 – 8:11

Check out this episode!