Deuteronomy 4:29-31; John 7:25-36

Check out this episode!