Deuteronomy 16:13-17; John 7:1-13

Check out this episode!