Deuteronomy 6:4-9; Luke 1:26-38

Check out this episode!